RESOURCES

gender in journalism

gènere en el periodisme

género en el periodismo

renovar el llenguatge // feminitzar la comunicació // proposar nous paradigmes

exercir un periodisme que ens faci comprendre una nova realitat.

:

En edicions anteriors les Jornades s’han realitzat a Mèxic, Colòmbia i Marroc, entre d’altres

Barcelona acollirà la VI Trobada Internacional de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG per les seves inicials en castellà) que es portarà a terme al Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2016. En aquesta trobada hi participen més d'un centenar de periodistes de més de 20 països.

La RIPVG es reuneix cada dos anys en un indret diferent del món per relacionar-se presencialment, discutir i marcar els objectius de la Xarxa per els propers anys i per canviar, si s'escau, les comissions de gestió i administració interna de la Xarxa.

Les trobades serveixen per denunciar situacions de violació de DRETS HUMANS, especialment centrats en LES DONES, aportar els treballs fets en cada territori i denunciar la invisibilitat del treball femení; la feminització de la pobresa en el món; el dret a viure en PAU i sense violències, així com també els drets de les periodistes i la seva discriminació ens els mitjans de comunicació.

Dos dies abans es celebraran unes reunions de la Xarxa GAMAG-Europe i de la Xarxa Mediterrània d’Informació i Comunicació amb Visió de Gènere, al CPC i a l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), que enllaçaran amb la Vi Trobada Internacional.

Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya (XIDPIC.CAT)

La XIDPIC.CAT forma part de la RIPVG des de la seva fundació a la tardor de l'any 2005 a Morelia (Michoacan. Mèxic), de la Xarxa estatal (l'estiu del mateix any a Madrid), de la Xarxa Mediterrània el 2007 a Barcelona (amb el referent del seu inici el 1995 a Barcelona) i fa pocs mesos de la fundació de la Xarxa GAMAG-Europe (The Global Alliance for Media and Gender) a Ginebra, d'acord amb una trobada prèvia a Nova York de Beijing+20.

La RIPVG és mixta i en aquest periode entre Trobades està coordinada de manera col·legiada per Fabiola Calvo Ocampo (Colòmbia); Jenny Rönngrem (Suècia); Liliana Hendel (Argentina) i Lucía Lagunes Huerta (Mèxic).

A Catalunya, la XIDPIC.CAT la integren periodistes, i comunicadores i comunicadors del món associatiu, que volen informar des de la visió de gènere. La xarxa la formen més de 280 integrants de Catalunya compromeses en una informació i comunicació més democràtica, incloent i no sexista: COMUNICAR AMB UNA ALTRA MIRADA: INFORMAR des de la PERSPECTIVA DE LES DONES i pels SEUS DRETS.

Els mecanismes interns de participació són l'assemblea i el treball per comissions.

La seu és al Col·legi de Periodistes de Catalunya, Rambla de Catalunya, 10, principal. Barcelona. I el web és La Independent www.laindependent.cat, que és la primera agencia en comunicació amb visió de gènere de Catalunya (que rep aproximadament un milió de visites anual).

 

Més informació a:

www.genderinjournalism.org

http://genderinjournalism.org/index.html

Montse Barderi genderjournalism@gmail.com - 665520098

En ediciones anteriores las Jornadas se han realizado en México, Colombia y Marruecos, entre otros

Barcelona acogerá el VI Encuentro Internacional de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) que se llevará a cabo en el Colegio de Periodistas de Cataluña (CPC) y en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) los días 15, 16 y 17 de abril de 2016. En este encuentro participan más de un centenar de periodistas de más de 20 países.

La RIPVG se reúne bianualmente para relacionarse presencialmente, discutir y marcar los próximos objetivos de la Red para los próximos años y para cambiar, en su caso, las comisiones de gestión y administración interna de la red.

Los encuentros sirven para denunciar la violación de Derechos Humanos, especialmente los Derechos de las mujeres, compartir los trabajos realizados en cada territorio y denunciar la invisibilidad del trabajo realizado por las mujeres; la feminización de la pobreza en el mundo; el derecho a vivir en PAZ y sin violencias, así como también los derechos de las mujeres periodistas y su discriminación en los medios de comunicación.

Dos días antes se celebrarán unas reuniones de la Red GAMAG-Europe y de la Red Mediterránea de Información y Comunicación con Visión de Género, en el CPC y en el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), que enlazarán con la Vino Encuentro Internacional.

Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña (XIDPIC.CAT)

La XIDPIC.CAT forma parte de la RIPVG desde su fundación en el otoño de 2005 en Morelia (Michoacán. México), de la Red estatal (el verano del mismo año en Madrid), de la Red Mediterránea el 2007 en Barcelona (con el referente de su inicio en 1995 en Barcelona) y hace pocos meses de la fundación de la Red GAMAG-Europe (The Global Alliance for Media and Gender) en Ginebra, de acuerdo con un encuentro previo en Nueva York de Beijing + 20.

La RIPVG es mixta y en este periodo entre Encuentros está coordinada de manera colegiada por Fabiola Calvo Ocampo (Colombia); Jenny Rönngrem (Suecia); Liliana Hendel (Argentina) y Lucía Lagunes Huerta (México).

En Cataluña, la XIDPIC.CAT la integran periodistas, y comunicadoras y comunicadores del mundo asociativo, que quieren informar desde la visión de género. La red la forman más de 280 integrantes de Catalunya comprometidas en una información y comunicación más democrática, incluyente y no sexista: COMUNICAR CON OTRA MIRADA: INFORMAR desde la PERSPECTIVA DE LAS MUJERES y por SUS DERECHOS.

Los mecanismos internos de participación son la asamblea y el trabajo por comisiones.

La sede es el Colegio de Periodistas de Cataluña, Rambla de Catalunya, 10, principal. Barcelona. Y la web es La Independent www.laindependent.cat, que es la primera agencia en comunicación con visión de género de Cataluña (que recibe aproximadamente un millón de visitas anual).

 

Más información en:

www.genderinjournalism.org

http://genderinjournalism.org/index.html

Montse Barderi - genderjournalism@gmail.com - 665520098

This meeting was previously held in Mexico, Colombia and Morocco, and other countries and it is the first time it’s been organised in Spain

Barcelona will host the VI International Meeting of the International Network of Journalists with Gender Perspective (RIPVG) that will be held at the College of Journalists of Catalonia (CPC) and the Pompeu Fabra University (UPF) on April the 15th, 16th and 17th, 2016. More than a hundred journalists from more than 20 countries will participate in this meeting.

The RIPVG meets biannually to interact live, discuss and set the new goals for the Network for the following years and to change, if necessary, the management comissions and the internal network administration.

The meeting will also denounce the violation of human rights, especially the rights of women, will share the work made by the participants in the different areas, and will deal with issues such as the invisibility of the work done by women, the feminization of poverty in the world, the right to live in peace and without violence, as well as on the rights of women journalists and on gender discrimination in media.

Two days before the this International meeting, there will be a meeting of the GAMAG-Europe Network and of the Mediterranean Network of Information and Communication with Gender Perspective that will be held also in the CPC and at the European Institute of the Mediterranean (IEMed), that will continue with the celebration of the VI International Meeting of the RIPVG.

International Network of Women Journalists and Communicators of Catalonia (XIDPIC.CAT)

The XIDPIC.CAT is part of the RIPVG since its foundation in the fall of 2005 in Morelia (Michoacán. Mexico), of the Spanish Network (since summer of the same year in Madrid) and of the Mediterranean Network since 2007 in Barcelona (with the reference of its origin in 1995 in Barcelona) and, since some months ago, it is also part of the of the promotor group of GAMAG-Europe Network (The Global Alliance for Media and Gender) in Geneva, according to a previous meeting of Beijing+20 in New York.

The RIPVG is mixed and in this period between general meetings it is collectively coordinated by Fabiola Calvo Ocampo (Colombia); Jenny Rönngrem (Sweden); Liliana Hendel (Argentina) and Lucia Lagunes Huerta (Mexico).

In Catalonia, the XIDPIC.CAT integrates journalists and communicators as well as communicators associations and organizations, who want to report from a gender perspective. The network is composed by more than 280 members from Catalonia who are engaged in producing a more democratic, inclusive and non-sexist information and communication: COMMUNICATE FROM A DIFFERENT VIEW: Reporting from the perspective of women and their rights.

The internal mechanisms of participation are the general assembly and different work commissions.

The headquarters is the College of Journalists of Catalonia, CPC, (Rambla de Catalunya, 10, principal, Barcelona). Our website is www.laindependent.cat La Independent is the first communication agency with gender perspective in Catalonia (which receives about one million visits annually).

 

More information in:

www.genderinjournalism.org

http://genderinjournalism.org/index.html

Montse Barderi - genderjournalism@gmail.com - 665520098

Per reflexionar sobre el procés de construcció de notícies i els seus impactes en l'equitat // Per transmetre aquest desafiament a tota la comunitat periodística // Per la vocació // Per la igualtat

Por un periodismo no sexista

Copyright @ All Rights Reserved - perPetua produccions