ABOUT US

gender in journalism

gènere en el periodisme

género en el periodismo

renovar el llenguatge // feminitzar la comunicació // proposar nous paradigmes

exercir un periodisme que ens faci comprendre una nova realitat.

:

QUI SOM

La Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya (XIDPIC.CAT) és una entitat integrada en la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere que és mixta (XIPVG) i que està coordinada actualment de manera col·legiada per Fabiola Calbo Ocampo (Colòmbia); Jenny Ronngrem (Suècia); Lilia Hendel (Argentina) i Lucía Lagunes Huerta (Mèxic).

 

A Catalunya, la XIDPIC.CAT la integren periodistes, comunicadores i comunicadors del món associatiu que volen comunicar des de la visió de gènere. La xarxa la formen més de 280 integrants de Catalunya compromeses en una informació i comunicació més democràtica, COMUNICAR AMB UNA ALTRA MIRADA: INFORMAR des de la PERSPECTIVA DE LES DONES i pels SEUS DRETS.

 

Els nostres mecanismes interns de participació són els assemblearis i el treball per comissions decidides en l'assemblea. La informació es distribueix a través de llistes de correus electrònics i les decisions es prenen per votació presencial en les reunions. En les reunions de l'assemblea s'aixeca l'acta de la informació i es torna a distribuir a totes les persones integrans de la Xarxa.

 

Les trobades

 

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) en la que estem integrades es reuneix cada dos anys a un indret del món per relacionar-se presencialment, discutir i marcar els pròxims objectius de la Xarxa per els propers anys i per canviar, si s'escau, les comissions de gestió i administració interna de la Xarxa.

 

Les trobades s'aprofiten per denunciar situacions de violació de DRETS HUMANS i dels DRETS DE LES DONES, aportar els treballs fets en cada territori i acordar el nostre marc ideològic, que es sintetitza en denunciar la invisibilitat del treball fet per les dones, en la feminització de la pobresa al món i en la denúncia internacional del dret a viure en PAU i sense violències.

 

Hem celebrat així mateix, des dels nostres inicis, trobades de la Xarxa d’àmbit estatal i trobades amb la Xarxa Mediterrània d’Informació i Comunicació amb Visió de Gènere, de les quals també en som fundadores.

 

La nostra seu és al Col·legi de Periodistes de Catalunya, Rambla de Catalunya, 10, principal. Barcelona.

 

I el nostre web és La Independent, que és la primera agencia en comunicación amb visió de gènere de Catalunya (que rep aproximadament un milió de visites anual)

QUIENES SOMOs

La Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña (XIDPIC.CAT) es una entidad integrada en la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género que es mixta (XIPVG) y que está coordinada actualmente de manera colegiada por Fabiola Calbo Ocampo (Colombia); Jenny Ronngrem (Suecia); Lilia Hendel (Argentina) y Lucía Lagunes Huerta (México).

 

En Cataluña, la XIDPIC.CAT la integran periodistas, comunicadoras y comunicadores del mundo asociativo que quieren comunicar desde la visión de género. La red la forman más de 280 integrantes de Cataluña comprometidas en una información y comunicación más democrática, COMUNICAR CON OTRA MIRADA: INFORMAR desde la PERSPECTIVA DE LAS MUJERES y por SUS DERECHOS.

 

Nuestros mecanismos internos de participación son los ASAMBLEARIOS y el trabajo por comisiones decididas en la asamblea. La información se distribuye a través de listas de correos electrónicos y las decisiones se toman por votación presencial en las reuniones. En las reuniones de la asamblea se levanta el acta de la información y se vuelve a distribuir a todas las personas integrantes de la Red.

 

Encuentros

 

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) en la que estamos integradas se reúne cada dos años en un lugar del mundo para relacionarse presencialmente, discutir y marcar los próximos objetivos de la Red para los próximos años y para cambiar, si ocurre, las comisiones de gestión y administración interna de la Red.

 

Los encuentros se aprovechan para denunciar situaciones de violación de DERECHOS HUMANOS y de los DERECHOS DE LAS MUJERES, aportar los trabajos hechos en cada territorio y acordar nuestro marco ideológico, que se sintetiza al denunciar la invisibilidad del trabajo hecho por las mujeres, en la feminización de la pobreza en el mundo y en la denuncia internacional del derecho a vivir en paz y sin violencias.

 

Hemos celebrado asimismo, desde nuestros inicios, encuentros de la Red de ámbito estatal y encuentros con la Red Mediterránea de Información y Comunicación con Visión de Género, de las cuales también somos fundadoras.

 

Nuestra sede está en el Colegio de Periodistas de Cataluña, Rambla de Cataluña, 10, principal. Barcelona.

 

Y nuestra web es La Independent, que es la primera agencia en comunicación con visión de género de Cataluña (que recibe aproximadamente un millón de visitas anualmente).

ABOUT US

The International Network of Journalist Women and Communicators of Catalonia (XIDPIC.CAT) is an entity integrated into the International Network of Journalists with Gender Vision that is mixed (XIPVG) and that is coordinated at present in way made by Fabiola Calbo Ocampo (Colombia) a member; Jenny Ronngrem (Sweden); Lilia Hendel (Argentina) and Lucía Lagunes Huerta (Mexico).

 

Journalists and communicators of the associative world which wants to communicate from the gender perspective, are integrating the XIDPIC.CAT, in Catalonia. This network have more than 280 membe in Catalonia compromising in an information and more democratic communication, TO COMMUNICATE WITH ANOTHER LOOK: INFORMING from the PERSPECTIVE OF THE WOMEN and for OUR RIGHTS.

 

Our internal mechanisms of participation it's ASSEMBLY and the work for commissions is decided in the assembly. The information is distributed through general deliveries electronic and the decisions are taken by on-site vote in the meetings. In the meetings of the assembly the record of the information get up and it is distributed to all the people integrant of the Network again.

 

Meetings

 

The International Network of Journalists with Gender Vision (RIPVG) that we are integrated into is brought together every two years in a place of the world to relate face to face, to discuss and to mark the next goals of the Network for the next years and to change, if it happens, the management commissions and internal administration of the network.

 

Use is made of the meetings to report breach of HUMAN RIGHTS and specially women rights, spreading our work in different countries and territories and agree with our ideological point of view which is synthesized when we report the invisibility of the work done by the women, poverty’s feminization in the world and in the international denunciation in a right side out way to live in peace and without violences.

 

We have celebrated likewise meetings of the state area network and meetings with the Mediterranean Network of Information and Communication with Gender Vision, of which we are also founding, from our beginnings.

 

Our headquarters is in the Col·legi de Periodistes de Catalonia. Rambla de Catalunya, 10. Barcelona.

 

And our web is La Independent, the first agency in communication with gender vision of Catalonia (which receives -approximately- a million of visits annually).

Per un periodisme no sexista

Per reflexionar sobre el procés de construcció de notícies i els seus impactes en l'equitat // Per transmetre aquest desafiament a tota la comunitat periodística // Per la vocació // Per la igualtat

Copyright @ All Rights Reserved - perPetua produccions